THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức khóa học về Kỹ năng khởi nghiệp

Kính gửi: BGH và Lãnh đạo các đơn vị

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án V2WORK (Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm tăng cơ hội việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường”), Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo kế hoạch về việc tổ chức khóa học về Kỹ năng khởi nghiệp như sau:

 1. Tên khóa học: “Kỹ năng khởi nghiệp”
 2. Chủ đề:
  – Kinh nghiệm khởi nghiệp, sáng tạo của các quốc gia trên thế giới;
 • Tác động toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến môi trường khởi nghiệp, sáng tạo;
 • Cơ chế và chính sách đối với hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
 • Thủ tục hành chính cho khởi nghiệp sáng tạo của các doanh nghiệp;
 • Cơ chế tài chính cho khởi nghiệp, sáng tạo;
 • Đổi mới quản trị doanh nghiệp hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo;
 • Đổi mới đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp, sáng tạo;
 • Tư vấn các ý tưởng khởi nghiệp
 1. Đối tượng tham gia: Sinh viên IUV
 2. Địa điểm: Phòng B2.9
 3. Thời gian: Từ ngày 20/09 – 10/10/2020

Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên để tham gia khóa học.

Thông báo học KHỞI NGHIÊP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share
Tweet
Share
Pin
+1