* Trung tâm TVGT Việc làm và Khởi nghiệp sẽ trở thành một đơn vị hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên của nhà trường tìm kiếm được việc làm và khởi nghiệp; 
* Chủ trì thiết lập và mở rộng quan hệ giữa Trường Đại học Công Nghiệp Vinh với các địa phương, khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đáp ứng nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp.
* Tham mưu lãnh đạo nhà trường ký kết các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, hướng tới phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, tổ chức các hoạt động hợp tác khác nhằm thực hiện mục tiêu cùng phát triển.