Cơ cấu tổ chức

Trần Huỳnh Quang
Giám đốc:

LÊ MỸ HẠNH
Phó Giám đốc

HÀ HUY SƠN
Kỹ thuật viên

Đoàn Thị Hà
Kế toán

Nguyễn Thị Bích
Chuyên Viên

Hoàng Thị Thu Hiền
Chuyên viên