1. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho người học:
 • Tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo các lớp bồi dưỡng, ngắn hạn
 • Tổ chức các hoạt động tham quan, thực hành, thực tế chuyên môn, thực tập nghề cho sinh viên
 • Giới thiệu việc làm cho sinh viên
 • Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp
 • Hỗ trợ công tác đào tạo, tuyển sinh của Nhà trường
 1. Hoạt động hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp

–  Chủ trì thiết lập và mở rộng quan hệ giữa Trường Đại học Công Nghiệp Vinh với các địa phương, khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đáp ứng nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp. Tham mưu lãnh đạo nhà trường ký kết các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, hướng tới phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, tổ chức các hoạt động hợp tác khác nhằm thực hiện mục tiêu cùng phát triển.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc tìm kiếm, liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai các hoạt động hợp tác.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng và các hoạt động truyền thông nhằm kết nối sinh viên với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng; Xây dựng dữ liệu sinh viên tốt nghiệp hàng năm cung cấp cho các đơn vị tuyển dụng; Giới thiệu việc làm bán thời gian, việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên; Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên, doanh nghiệp về các hoạt động của Nhà trường.

– Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác hỗ trợ sinh viên. Cụ thể là: Kêu gọi sự đóng góp, hỗ trợ tài chính từ doanh nghiệp tài trợ cho sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm; tuyển dụng việc làm bán thời gian, việc làm sau tốt nghiệp; bố trí địa điểm tham quan, thực tế chuyên môn, thực tập nghề.

 1. Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
 • Tổ chức các hội thảo khởi nghiệp, các khóa đào tạo về khởi nghiệp
 • Tư vấn và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp
  1. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí của Trung tâm và của Trường theo quy định.